کتاب جبر خطی(زبان انگلیسی)

کتاب جبر خطی(زبان انگلیسی)

کتاب جبر خطی(زبان انگلیسی)

کتاب جبر خطی(زبان انگلیسی): جبر خطی مبحثی است که تمام دانشجویان رشته های ریاضی، مالی، مهندسی، اقتصاد، مهندسی مالی و …باید از آن مطلع باشند.

کتاب “جبر خطی” نوشته گیلبرت استرنگ یکی از موفق ترین و پرفروش ترین کتاب ها در این زمینه است.

این کتاب در کورس “جبر خطی” در دانشگاه MIT تدریس میشود. جهت دانلود این کورس کلیک کنید.

فهرست مطالب:

فصل ۱:مقدمه ای بر بردار

بردار و ترکیب خطی

ضرب نقطه ای

ماتریس

فصل ۲:حل کردن معادلات خطی

بردار و معادلات خطی

حذف ماتریسی

قوانین عملیات ماتریسی

ماتریس معکوس

حذف=فاکتورگیری

ترانسپوز و جایگشت

فصل ۳:فضای برداری و زیرفضای برداری

فضای بردار

فضای خالی

استقلال، پایه و بعد

بعد زیرفضا

فصل ۴: دستگاه مختصات قائم

پروجکشن

تخمین حداقل مربعات

پایه متعامد و فرآیند عمود سازی گرام-اشمیت

فصل ۵: دترمینان

ویژگی های دترمینان

جایگشت و همسازه(کوفکتور)

قانون کرامر و معکوس

فصل ۶: مقدار مفسر و معادله مفسر

مقدمه ای بر مقادیر مفسر

ماتریس قطری

سیستم معادلات تفاضلی

ماتریس متقارن

ماتریس مثبت معین

فصل ۷:تجزیه مقادیر منفرد(SVD)

تبدیل تصویر از طریق جبر خطی

پایه و ماتریس در SVD

تحلیل مولفه های اصلی(از طریق SVD)

هندسه SVD

فصل ۸:تبدیل خطی

اصل تبدیل خطی

ماتریس تبدیل خطی

فصل ۹: بردار پیچیده و ماتریس

اعداد پیچیده

ماتریس هرمیتی و ماتریس واحد

تبدیل سریع فوریه

فصل ۱۰:کاربردها

نمودار و شبکه

ماتریس در مهندسی

ماتریس مارکوف، جمعیت و اقتصاد

برنامه نویسی خطی

سری فوریه:جبر خطی برای توابع

گرافیک کامپیوتر

جبر خطی برای رمز گشایی

فصل ۱۱:جبر خطی عددی

حذف گوس

نرم و اعداد شرطی

روش های تکراری

 فصل ۱۲:جبر خطی در احتمال و آمار

میانگین، واریانس و احتمال

ماتریس کواریانس و احتمال مشترک

گوسی چند متغیره و حداقل مربعات وزنی

 

دانلود کتاب جبر خطی

rasa@bours_12

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :