اقتصادسنجی پیشرفته

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در اقتصادسنجی از روش های آماری در داده های اقتصادی و به منظور تخمین روابط اقتصادی استفاده میشود. به عبارت دیگر، علم اقتصاد سنجی به بررسی علمی پدیده های اقتصادی میپردازد. ابزار پایه ای در اقتصادسنجی همان مدل رگرسیون خطی چندگانه است. نظریه اقتصادسنجی از نظریه آمار و آمار ریاضیاتی استفاده میکند تا روش های اقتصاد سنجی را ارزیابی کند و بسط دهد.

در اقتصادسنجی سعی بر آن است که تخمین زن هایی که دارای ویژگی های آماری مناسبی هستند را بدست آوریم. یعنی تخمین زن هایی که نااریب، کارا و سازگار هستند. در اقتصادسنجی کاربردی از اقتصادسنجی نظری و داده های دنیای واقعی استفاده میشود تا تئوری های اقتصادی، مدل های اقتصادسنجی، تاریخچه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند و پیش بینی های لازمه صورت گیرد.

یکی از پایه ای ترین روش های آماری مورد استفاده در اقتصادسنجی، تحلیل رگرسیون است. روش های رگرسیون بخشی مهمی از اقتصادسنجی هستند زیرا اقتصاددان ها معمولا نمیتوانند آزمایشات کنترل شده انجام دهند و داده های مشاهده شده نیز معمولا دارای اریب متغیر حذف شده و سایر مشکلات هستند.

مدل های رگرسیون فراوانی وجود دارد که با توجه به ماهیت داده و نوع سوال مورد استفاده قرار میگیرند. پراستفاده ترین مدل، مدل حداقل مربعات معمولی است که میتواند برای داده های سری زمانی و مقطعی استفاده شود. امروزه روز اقتصاددانان از هزاران مدل برای تخمین های اقتصادسنجی استفاده میکنند. در اینجا کورس اقتصادسنجی پیشرفته را داریم:

رمز فایل ها:rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:07:37 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:06:57 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:07:36 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:07:05 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:03:47 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:07:30 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:07:47 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:04:39 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:04:24 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:05:08 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:04:05 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:03:09 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:03:27 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:05:31 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:04:43 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
00:05:59 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
00:04:51 ویدیو
دانلود
18
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
00:05:48 ویدیو
دانلود
19
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
00:06:10 ویدیو
دانلود
20
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
00:05:17 ویدیو
دانلود
بخش سوم
21
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
00:04:08 ویدیو
دانلود
22
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
00:03:23 ویدیو
دانلود
23
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
00:03:25 ویدیو
دانلود
24
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
00:03:34 ویدیو
دانلود
25
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
00:05:16 ویدیو
دانلود
26
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
00:03:36 ویدیو
دانلود
27
جلسه بیست و هفتم ( نمایش رایگان )
00:03:38 ویدیو
دانلود
28
جلسه بیست و هشتم ( نمایش رایگان )
00:02:39 ویدیو
دانلود
29
جلسه بیست و نهم ( نمایش رایگان )
00:02:08 ویدیو
دانلود
30
جلسه سی ام ( نمایش رایگان )
00:03:07 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
31
جلسه سی و یکم ( نمایش رایگان )
00:04:08 ویدیو
دانلود
32
جلسه سی و دوم ( نمایش رایگان )
00:02:22 ویدیو
دانلود
33
جلسه سی و سوم ( نمایش رایگان )
00:05:15 ویدیو
دانلود
34
جلسه سی و چهارم ( نمایش رایگان )
00:04:58 ویدیو
دانلود
35
جلسه سی و پنجم ( نمایش رایگان )
00:04:54 ویدیو
دانلود
36
جلسه سی و ششم ( نمایش رایگان )
00:03:52 ویدیو
دانلود
37
جلسه سی و هفتم ( نمایش رایگان )
00:04:11 ویدیو
دانلود
38
جلسه سی و هشتم ( نمایش رایگان )
00:03:53 ویدیو
دانلود
39
جلسه سی و نهم ( نمایش رایگان )
00:05:08 ویدیو
دانلود
40
جلسه چهلم ( نمایش رایگان )
00:04:29 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
41
جلسه چهل و یکم ( نمایش رایگان )
00:04:47 ویدیو
دانلود
42
جلسه چهل و دوم ( نمایش رایگان )
00:05:51 ویدیو
دانلود
43
جلسه چهل و سوم ( نمایش رایگان )
00:04:33 ویدیو
دانلود
44
جلسه چهل و چهارم ( نمایش رایگان )
00:05:01 ویدیو
دانلود
45
جلسه چهل و پنجم ( نمایش رایگان )
00:06:31 ویدیو
دانلود
46
جلسه چهل و ششم ( نمایش رایگان )
00:03:39 ویدیو
دانلود
47
جلسه چهل و هفتم ( نمایش رایگان )
00:07:56 ویدیو
دانلود
48
جلسه چهل و هشتم ( نمایش رایگان )
00:05:19 ویدیو
دانلود
49
جلسه چهل و نهم ( نمایش رایگان )
00:03:27 ویدیو
دانلود
50
جلسه پنجاهم ( نمایش رایگان )
00:03:22 ویدیو
دانلود
بخش ششم
51
جلسه پنجاه و یکم ( نمایش رایگان )
00:05:24 ویدیو
دانلود
52
جلسه پنجاه و دوم ( نمایش رایگان )
00:04:49 ویدیو
دانلود
53
جلسه پنجاه و سوم ( نمایش رایگان )
00:07:37 ویدیو
دانلود
54
جلسه پنجاه و چهارم ( نمایش رایگان )
00:04:16 ویدیو
دانلود
55
جلسه پنجاه و پنجم ( نمایش رایگان )
00:08:01 ویدیو
دانلود
56
جلسه پنجاه و ششم ( نمایش رایگان )
00:06:32 ویدیو
دانلود
57
جلسه پنجاه و هفتم ( نمایش رایگان )
00:05:57 ویدیو
دانلود
58
جلسه پنجاه و هشتم ( نمایش رایگان )
00:05:26 ویدیو
دانلود
59
جلسه پنجاه و نهم ( نمایش رایگان )
00:04:56 ویدیو
دانلود
60
جلسه شصتم ( نمایش رایگان )
00:05:23 ویدیو
دانلود
بخش هفتم
61
جلسه شصت و یکم ( نمایش رایگان )
00:04:43 ویدیو
دانلود
62
جلسه شصت و دوم ( نمایش رایگان )
00:07:33 ویدیو
دانلود
63
جلسه شصت و سوم ( نمایش رایگان )
00:09:29 ویدیو
دانلود
64
جلسه شصت و چهارم ( نمایش رایگان )
00:07:05 ویدیو
دانلود
65
جلسه شصت و پنجم ( نمایش رایگان )
00:10:38 ویدیو
دانلود
66
جلسه شصت و ششم ( نمایش رایگان )
00:10:07 ویدیو
دانلود
67
جلسه شصت و هفتم ( نمایش رایگان )
00:11:25 ویدیو
دانلود
68
جلسه شصت و هشتم ( نمایش رایگان )
00:09:55 ویدیو
دانلود
69
جلسه شصت و نهم ( نمایش رایگان )
00:04:25 ویدیو
دانلود
70
جلسه هفتادم ( نمایش رایگان )
00:04:53 ویدیو
دانلود
بخش هشتم
71
جلسه هفتاد و یکم ( نمایش رایگان )
00:03:53 ویدیو
دانلود
72
جلسه هفتاد و دوم ( نمایش رایگان )
00:04:09 ویدیو
دانلود
73
جلسه هفتاد و سوم ( نمایش رایگان )
00:08:31 ویدیو
دانلود
74
جلسه هفتاد و چهارم ( نمایش رایگان )
00:06:09 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
75
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود