اقتصادسنجی پیشرفته

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در اقتصادسنجی از روش های آماری در داده های اقتصادی و به منظور تخمین روابط اقتصادی استفاده میشود. به عبارت دیگر، علم اقتصاد سنجی به بررسی علمی پدیده های اقتصادی میپردازد. ابزار پایه ای در اقتصادسنجی همان مدل رگرسیون خطی چندگانه است. نظریه اقتصادسنجی از نظریه آمار و آمار ریاضیاتی استفاده میکند تا روش های اقتصاد سنجی را ارزیابی کند و بسط دهد.

در اقتصادسنجی سعی بر آن است که تخمین زن هایی که دارای ویژگی های آماری مناسبی هستند را بدست آوریم. یعنی تخمین زن هایی که نااریب، کارا و سازگار هستند. در اقتصادسنجی کاربردی از اقتصادسنجی نظری و داده های دنیای واقعی استفاده میشود تا تئوری های اقتصادی، مدل های اقتصادسنجی، تاریخچه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند و پیش بینی های لازمه صورت گیرد.

یکی از پایه ای ترین روش های آماری مورد استفاده در اقتصادسنجی، تحلیل رگرسیون است. روش های رگرسیون بخشی مهمی از اقتصادسنجی هستند زیرا اقتصاددان ها معمولا نمیتوانند آزمایشات کنترل شده انجام دهند و داده های مشاهده شده نیز معمولا دارای اریب متغیر حذف شده و سایر مشکلات هستند.

مدل های رگرسیون فراوانی وجود دارد که با توجه به ماهیت داده و نوع سوال مورد استفاده قرار میگیرند. پراستفاده ترین مدل، مدل حداقل مربعات معمولی است که میتواند برای داده های سری زمانی و مقطعی استفاده شود. امروزه روز اقتصاددانان از هزاران مدل برای تخمین های اقتصادسنجی استفاده میکنند. در اینجا کورس اقتصادسنجی پیشرفته را داریم:

 

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

رمز فایل ها:rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول دانلود ۲۲۶MB
۲ بخش دوم دانلود ۷۸MB
۳ بخش سوم دانلود ۵۱MB
۴ بخش چهارم دانلود ۹۴MB
۵ بخش پنجم دانلود ۱۴۹MB
۶ بخش ششم دانلود ۱۷۱MB
۷ بخش هفتم دانلود ۳۳۹MB
۸ بخش هشتم دانلود ۵۵MB
۹ زیرنویس دانلود ۱۹۸KB