اقتصادسنجی پیشرفته

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در اقتصادسنجی از روش های آماری در داده های اقتصادی و به منظور تخمین روابط اقتصادی استفاده میشود. به عبارت دیگر، علم اقتصاد سنجی به بررسی علمی پدیده های اقتصادی میپردازد. ابزار پایه ای در اقتصادسنجی همان مدل رگرسیون خطی چندگانه است. نظریه اقتصادسنجی از نظریه آمار و آمار ریاضیاتی استفاده میکند تا روش های اقتصاد سنجی را ارزیابی کند و بسط دهد.

در اقتصادسنجی سعی بر آن است که تخمین زن هایی که دارای ویژگی های آماری مناسبی هستند را بدست آوریم. یعنی تخمین زن هایی که نااریب، کارا و سازگار هستند. در اقتصادسنجی کاربردی از اقتصادسنجی نظری و داده های دنیای واقعی استفاده میشود تا تئوری های اقتصادی، مدل های اقتصادسنجی، تاریخچه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند و پیش بینی های لازمه صورت گیرد.

یکی از پایه ای ترین روش های آماری مورد استفاده در اقتصادسنجی، تحلیل رگرسیون است. روش های رگرسیون بخشی مهمی از اقتصادسنجی هستند زیرا اقتصاددان ها معمولا نمیتوانند آزمایشات کنترل شده انجام دهند و داده های مشاهده شده نیز معمولا دارای اریب متغیر حذف شده و سایر مشکلات هستند.

مدل های رگرسیون فراوانی وجود دارد که با توجه به ماهیت داده و نوع سوال مورد استفاده قرار میگیرند. پراستفاده ترین مدل، مدل حداقل مربعات معمولی است که میتواند برای داده های سری زمانی و مقطعی استفاده شود. امروزه روز اقتصاددانان از هزاران مدل برای تخمین های اقتصادسنجی استفاده میکنند. در اینجا کورس اقتصادسنجی پیشرفته را داریم:

رمز فایل ها:rasabourse.com

دمو 1
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 2
2
دمو 2 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 3
3
دمو 3 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش اول
4
بخش اول ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دوم
5
بخش دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش سوم
6
بخش سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش چهارم
7
بخش چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش پنجم
8
بخش پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش ششم
9
بخش ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هفتم
10
بخش هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هشتم
11
بخش هشتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
زیر نویس انگلیسی
12
زیر نویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود