اقتصاد ریاضی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

اقتصاد ریاضی یعنی کاربرد روش های ریاضیاتی در نظریات و مسائل اقتصادی، که شامل مباحث مشتق، حساب دیفرانسیل، معادلات تفاضلی، جبر خطی، برنامه ریزی ریاضیاتی و سایر روش های محاسباتی میشود. این علم به ما کمک میکند تا مدل سازی نظری را با دقت و سادگی بیشتری انجام دهیم.

مدل سازی اقتصادی در قرن ۱۹ و با بکارگیری حساب دیفرانسیل در بررسی رفتار اقتصادی شکل گرفت؛ مانند حداکثرسازی مطلوبیت و سایر کاربردهای بهینه یابی ریاضیاتی. به طور کلی، مباحث ریاضیاتی بیشتری در قرن ۲۰ وارد رشته اقتصاد شد. اما تکامل نظریه بازی ها منجر به استفاده گسترده از مباحث ریاضیاتی در اقتصاد گردید.

با این وجود اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز و فریدریس هایک از بکارگیری مدل های ریاضیاتی برای رفتار انسانی انتقاد کرده و گفته اند که ریاضیات نمیتواند تصمیمات انسان ها را مدل سازی کند.

کورس اقتصاد برای ریاضی یکی از اصلی ترین مباحث در رشته اقتصاد است. این کورس برای تمام مقاطع دانشگاهی کاربرد دارد و به دانشجویان این امکان را میدهد که از دانش ریاضیاتی خود در حل مسائل اقتصادی بهره بگیرند.

پیش نیاز این دوره، حساب دیفرانسیل تک متغیره، جبر خطی و سیستم معادلات همزمان است. این کورس به بررسی حساب دیفرانسیل چند متغیره، بهینه یابی مقید و غیرمقید میپردازد. هدف این دوره، آماده سازی دانشجویان برای تحلیل شرایط اقتصادی است.

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:01:42 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:09:31 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:09:10 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:10:33 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:10:48 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:16:47 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:13:51 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:13:04 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:12:07 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:03:30 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:07:38 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:09:32 ویدیو
دانلود
13
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:07:46 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:07:05 ویدیو
دانلود
15
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:08:05 ویدیو
دانلود
16
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:09:58 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:09:31 ویدیو
دانلود
18
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:13:42 ویدیو
دانلود
19
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:10:07 ویدیو
دانلود
20
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:10:40 ویدیو
دانلود
21
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:10:34 ویدیو
دانلود
22
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:05:20 ویدیو
دانلود
23
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:05:24 ویدیو
دانلود
بخش سوم
24
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:07:05 ویدیو
دانلود
25
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:05:33 ویدیو
دانلود
26
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:10:33 ویدیو
دانلود
27
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:07:01 ویدیو
دانلود
28
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:11:42 ویدیو
دانلود
29
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:06:20 ویدیو
دانلود
30
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:08:45 ویدیو
دانلود
31
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:10:53 ویدیو
دانلود
32
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:08:41 ویدیو
دانلود
33
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:07:05 ویدیو
دانلود
34
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:06:26 ویدیو
دانلود
35
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:02:45 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
36
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:10:14 ویدیو
دانلود
37
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:09:34 ویدیو
دانلود
38
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:09:17 ویدیو
دانلود
39
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:12:22 ویدیو
دانلود
40
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:07:45 ویدیو
دانلود
41
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:07:18 ویدیو
دانلود
42
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:05:50 ویدیو
دانلود
43
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:07:47 ویدیو
دانلود
44
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:04:01 ویدیو
دانلود
45
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:07:13 ویدیو
دانلود
46
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:06:34 ویدیو
دانلود
47
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:04:38 ویدیو
دانلود
48
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:09:11 ویدیو
دانلود
49
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:05:56 ویدیو
دانلود
50
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:04:06 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
51
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:06:41 ویدیو
دانلود
52
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:07:39 ویدیو
دانلود
53
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:09:43 ویدیو
دانلود
54
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:05:31 ویدیو
دانلود
55
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:06:36 ویدیو
دانلود
56
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:07:51 ویدیو
دانلود
57
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:08:21 ویدیو
دانلود
58
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:07:11 ویدیو
دانلود
59
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:09:03 ویدیو
دانلود
60
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:05:31 ویدیو
دانلود
61
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:05:44 ویدیو
دانلود
62
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:08:09 ویدیو
دانلود
63
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:10:33 ویدیو
دانلود
بخش ششم
64
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:08:20 ویدیو
دانلود
65
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:04:49 ویدیو
دانلود
66
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:07:13 ویدیو
دانلود
67
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:06:58 ویدیو
دانلود
68
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:10:51 ویدیو
دانلود
69
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:08:33 ویدیو
دانلود
70
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:07:57 ویدیو
دانلود
71
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:07:53 ویدیو
دانلود
72
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:09:45 ویدیو
دانلود
73
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:05:35 ویدیو
دانلود
74
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:07:32 ویدیو
دانلود
بخش هفتم
75
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:11:31 ویدیو
دانلود
76
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:10:41 ویدیو
دانلود
77
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:12:31 ویدیو
دانلود
78
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:10:03 ویدیو
دانلود
79
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:08:47 ویدیو
دانلود
80
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:05:40 ویدیو
دانلود
81
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:07:14 ویدیو
دانلود
82
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:06:48 ویدیو
دانلود
83
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:09:11 ویدیو
دانلود
84
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:10:27 ویدیو
دانلود
85
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:03:53 ویدیو
دانلود
بخش هشتم
86
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:07:28 ویدیو
دانلود
87
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:09:58 ویدیو
دانلود
88
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:11:15 ویدیو
دانلود
89
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:09:05 ویدیو
دانلود
90
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:07:51 ویدیو
دانلود
91
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:06:24 ویدیو
دانلود
92
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:05:24 ویدیو
دانلود
93
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:10:28 ویدیو
دانلود
94
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:12:21 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
95
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود