ویدئوی آمار و احتمال با خان آکادمی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

خان آکادمی یک نهاد آموزشی می باشد که توسط سلمان خان در سال ۲۰۰۶ تاسیس گردید. هدف از تاسیس آن ایجاد بستری مناسب برای آموزش آنلاین، رایگان و فراگیر به زبان های مختلف می باشد. این نهاد باور دارد که تمام افراد باید به منابع علمی رایگان دسترسی داشته باشند. ویدئوهای منشتر شده توسط این گروه، کوتاه هستند و تمرینات و منابع تکمیلی در وبسایت آنها قرار دارد.

ویدئوهای خان آکادمی مباحث دبیرستان تا دانشگاه در زمینه ریاضیات، بیولوژی، شیمی، فیزیک، اقتصاد، فایننس، تاریخ، گرامر و غیره را دربر میگیرد. بیش از ۱۰۰ میلیون نفر سالانه در سراسر جهان از پلتفورم خان آکادمی استفاده میکنند. در اینجا کورس احتمال و آمار خان آکادمی را برای کاربران رسابورس فراهم کرده ایم. زندگی ما سرشار از احتمالات است. آمار نیز به احتمال ربط دارد زیرا برای تعیین نتایج احتمالی به آمار نیاز داریم. در این کورس مباحثی مثل متغیر مستقل، احتمال شرطی، ترکیب، آزمون فرضیه، آمار توصیفی، متغیر تصادفی، توزیع های آماری، رگرسیون و آمار استنباطی را پوشش میدهیم. همچنین برای مشاهد کورس آمار دانشگاه هاروارد در اینجا کلیک کنید.

محتوای این کورس شامل مفاهیم زیر می باشد:

۱. مقدمه ای بر آماری توصیفی و شاخص های مرکزی. روش های اندازه گیری میانگین، میانه و مد.

۲. تفاوت بین میانگین جامعه و نمونه

۳. واریانس جامعه

۴. تخمین واریانس جامعه با استفاده از واریانس نمونه

۵. مقدمه ای بر انحراف معیار

۶. بازی با فرمول واریانس جامعه

۷. مقدمه ای برمتغیر تصادفی و تابع توزیع احتمال

۸. تابع چگالی احتمال برای متغیرهای گسسته

۹. مقدمه ای بر توزیع دوجمله ای

۱۱. توزیع دوجمله ای بسکتبال

۱۲. استفاده از اکسل در تمایش توزیع دوجمله ای بسکتبال

۱۳. امید ریاضی متغیر تصادفی

۱۵. مقدمه ای بر فرآیند پواسون و توزیع پواسون

۱۷. مقدمه ای برقانون اعداد بزرگ

۱۸. بررسی اینکه در استفاده از اعداد بزرگ، توزیع نرمال تقریبا همان توزیع دوجمله ای است.

۱۹. بررسی توزیع نرمال

۲۰. بررسی اینکه یک توزیع چقدر نرمال است.

۲۱. نمرات Z

۲۲. استفاده از قانون تجربی برای تخمین احتمال در توزیع نرمال

۲۳. استفاده از قانون تجربی در توزیع نرمال استاندارد

۲۴. مقدمه ای بر قضیه حد مرکزی و توزیع میانگین نمونه

۲۷. انحراف معیار توزیع میانگین نمونه

۲۸. محاسبه احتمال تمام شدن آب در سفر

۲۹. مثالی برای میانگین و واریانس توزیع برنولی

۳۰. فرمول میانگین و واریانس توزیع برنولی

۳۱. فاصله اطمینان

۳۳. مثالی برای فاصله اطمینان

۳۴. ایجاد فاصله اطمینان با استفاده از توزیع تی

۳۵. مقدار پی(معناداری آماری)

۳۶. تست های یک طرفه و دوطرفه

۳۷. آماره T و Z

۳۸. خطای نوع اول

۳۹. آزمون فرضیه برای نمونه های کوچک

۴۰. فاصله اطمینان آماره تی

۴۱. آزمون فرضیه برای نمونه های بزرگ

۴۲. واریانس متغیر تصادفی

۴۳. تفاضل توزیع میانگین نمونه

۴۴. فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین

۴۶. آزمون فرضیه برای تفاضل میانگین

۴۷. مقایسه نسبت جامعه

۴۹. آزمون فرضیه برای مقایسه نسبت های جامعه

۵۰. حداقل مربعات

۵۱. اثبات

۵۴. مثالی برای خط رگرسیون

۵۶. ضریب تعیین(R-Squared)

۵۸. محاسبه ضریب تعیین

۵۹. کواریانس، واریانس و شیب خط رگرسیون

۶۰. مقدمه ای بر توزیع کای دو

۶۱. آزمون پیرسون

۶۲. جدول آزمون کای دو

۶۳. تحلیل واریانس و محاسبه مجموع کل مربعات

۶۴. تحلیل واریانس و محاسبه SSB و SSW

۶۵. تحلیل واریانس و آزمون فرضیه با آماره F

۶۶. بررسی این موضوع که همبستگی به معنای علیت نمی باشد

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
12:34 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
06:41 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
12:22 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
11:17 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
13:06 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
12:16 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
12:03 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
10:01 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
12:15 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
11:04 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
13:26 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
10:45 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
14:52 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
16:55 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
11:00 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
12:41 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
08:59 ویدیو
دانلود
18
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
26:03 ویدیو
دانلود
19
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
26:23 ویدیو
دانلود
20
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
10:52 ویدیو
دانلود
بخش سوم
21
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
07:47 ویدیو
دانلود
22
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
10:24 ویدیو
دانلود
23
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
08:15 ویدیو
دانلود
24
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
05:56 ویدیو
دانلود
25
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
09:48 ویدیو
دانلود
26
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
10:51 ویدیو
دانلود
27
جلسه بیست و هفتم ( نمایش رایگان )
13:19 ویدیو
دانلود
28
جلسه بیست و هشتم ( نمایش رایگان )
15:14 ویدیو
دانلود
29
جلسه بیست و نهم ( نمایش رایگان )
14:27 ویدیو
دانلود
30
جلسه سی ام ( نمایش رایگان )
08:19 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
31
جلسه سی و یکم ( نمایش رایگان )
06:58 ویدیو
دانلود
32
جلسه سی و دوم ( نمایش رایگان )
15:01 ویدیو
دانلود
33
جلسه سی و سوم ( نمایش رایگان )
10:04 ویدیو
دانلود
34
جلسه سی و چهارم ( نمایش رایگان )
18:35 ویدیو
دانلود
35
جلسه سی و پنجم ( نمایش رایگان )
11:10 ویدیو
دانلود
36
جلسه سی و ششم ( نمایش رایگان )
11:26 ویدیو
دانلود
37
جلسه سی و هفتم ( نمایش رایگان )
06:33 ویدیو
دانلود
38
جلسه سی و هشتم ( نمایش رایگان )
06:38 ویدیو
دانلود
39
جلسه سی و نهم ( نمایش رایگان )
03:23 ویدیو
دانلود
40
جلسه چهلم ( نمایش رایگان )
09:03 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
41
جلسه چهل و یکم ( نمایش رایگان )
11:46 ویدیو
دانلود
42
جلسه چهل و دوم ( نمایش رایگان )
14:30 ویدیو
دانلود
43
جلسه چهل و سوم ( نمایش رایگان )
10:46 ویدیو
دانلود
44
جلسه چهل و چهارم ( نمایش رایگان )
12:17 ویدیو
دانلود
45
جلسه چهل و پنجم ( نمایش رایگان )
15:48 ویدیو
دانلود
46
جلسه چهل و ششم ( نمایش رایگان )
02:40 ویدیو
دانلود
47
جلسه چهل و هفتم ( نمایش رایگان )
10:05 ویدیو
دانلود
48
جلسه چهل و هشتم ( نمایش رایگان )
10:46 ویدیو
دانلود
49
جلسه چهل و نهم ( نمایش رایگان )
09:59 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاهم
ویدیو
دانلود
بخش ششم
51
جلسه پنجاه و یکم ( نمایش رایگان )
06:46 ویدیو
دانلود
52
جلسه پنجاه و دوم ( نمایش رایگان )
10:34 ویدیو
دانلود
53
جلسه پنجاه و سوم ( نمایش رایگان )
10:53 ویدیو
دانلود
54
جلسه پنجاه و چهارم ( نمایش رایگان )
04:17 ویدیو
دانلود
55
جلسه پنجاه و پنجم ( نمایش رایگان )
09:26 ویدیو
دانلود
56
جلسه پنجاه و ششم ( نمایش رایگان )
09:53 ویدیو
دانلود
57
جلسه پنجاه و هفتم ( نمایش رایگان )
12:40 ویدیو
دانلود
58
جلسه پنجاه و هشتم ( نمایش رایگان )
09:14 ویدیو
دانلود
59
جلسه پنجاه و نهم ( نمایش رایگان )
09:44 ویدیو
دانلود
60
جلسه شصتم ( نمایش رایگان )
15:07 ویدیو
دانلود
بخش هفتم
61
جلسه شصت و یکم ( نمایش رایگان )
10:22 ویدیو
دانلود
62
جلسه شصت و دوم ( نمایش رایگان )
11:47 ویدیو
دانلود
63
جلسه شصت و سوم ( نمایش رایگان )
17:36 ویدیو
دانلود
64
جلسه شصت و چهارم ( نمایش رایگان )
07:38 ویدیو
دانلود
65
جلسه شصت و پنجم ( نمایش رایگان )
13:19 ویدیو
دانلود
66
جلسه شصت و ششم ( نمایش رایگان )
10:13 ویدیو
دانلود
67
جلسه شصت و هفتم ( نمایش رایگان )
10:44 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیر نویس
68
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود