کورس آمار دانشگاه هاروارد با جو بلیتستاین

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

جو بلیتستاین (Joe Blitzstein) پروفسور آمار کاربردی در دانشگاه هاروارد می باشد که از سال ۲۰۰۶ مشغول به تدریس این کورس می باشد. وی موفق به اخذ مدرک دکترای ریاضیات و کارشناسی ارشد آمار ار دانشگاه استفورد شده است. و مدرک کارشناسی ریاضیات را از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرده است. زمینه تحقیقاتی وی کلان داده (Big Data)، ساختار پیشرفته داده می باشد.وی همچنین یک شطرنج باز حرفه ای است و عضو کلاب شطرنج هاروارد نیز می باشد. این کورس مقدمه ای جامع برای آمار و احتمال می باشد. سالانه بیش از ۵۰۰ دانشجو در هاروارد این کورس را می گذرانند. برای دانلود سایر کورس های آماری کلیک کنید.

محتوای این دوره آموزشی شامل مباحث زیر می باشد:

جلسه ۱: در این جلسه به بررسی فضای نمونه و تعریف ساده احتمال پرداخته می شود. سپس قانون ضرب، ضریب دو جمله ای و جدول نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه۲: در اینجا مقدار بوز-انیشتین در جدول نمونه گیری مورد بررسی قرار میگیرد. سپس اتحاد وندرموند بررسی می شود. و در آخر اصل احتمال معرفی می گردد.

جلسه ۳: در این جلسه در مورد مسئله تولد، اصل شمول و عدم شمول، مسسئله مونتمورت و ویژگی های احتمال صحبت میشود.

جلسه ۴: احتمال شرطی، رخداد مستقل و قانون بیزین نیز مورد بررسی قرار میگیرند.

جلسه ۵: در این جلسه قانون کلی احتمال، مغالطه دادستان و تفاوت بین متغیرهای مستقل و شرطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه ۶: در این جلسه نشان میدهیم که چگونه احتمال شرطی دو مسئله هالی مانت و پارادوکس سیمپسون را حل میکند.

جلسه ۷: ابتدا به تحلیل مسئله پاکباختگی قمارباز می پردازیم. سپس متغیرهای تصادفی و در آخر هم توزیع برنولی و دوجمله ای را معرفی میکنیم.

جلسه ۸: ارتباط بین متغیرهای تصادفی و توزیع آنها بسیار مهم می باشد. در اینجا تابع توزیع گسسته، تابع جرم احتمال و توزیع فوق هندسی مورد بررسی قرار میگیرند.

جلسه ۹: در این جلسه در مورد امید ریاضی،تقارن، خطی بودن و توزیع هندسی بحث میشود.

جلسه ۱۰: خطی بودن ارزش انتظاری، مسئله پاتنام، توزیع دوجمله ای منفی و پارادوکس سنت پترزبورگ نیز بررسی میشوند.

جلسه ۱۱: در این جلسه توزیع پواسون که مهمترین توزیع گسسته است را مورد بررسی قرار میدهیم.

جلسه ۱۲: در این لکچر توزیع گسسته و پیوسته را با یکدیگر مقایسه میکنیم. سپس در مورد تابع چگالی احتمال، واریانس، انحراف معیار و توزیع یکنواخت صحبت میکنیم.

جلسه ۱۳: توزیع نرمال که معروف ترین، مهمترین و پراستفاده ترین توزیع آماری میباشد را نیز بررسی میکنیم.

جلسه ۱۴: قانون LOTUS و نحوه محاسبه واریانس در توزیع پواسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه ۱۵: در اینجا به مثالی از فرآیند پواسون و قانون LOTUS میپردازیم.

جلسه ۱۶: در این جلسه توزیع نمایی و خاصیت بی حافظگی مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۱۷: به برررسی تابع تولید گشتاور میپردازیم. همچنین در مورد قانون لاپلاس و بیزین نیز صحبت میشود.

جلسه ۱۸: در اینجا از تابع تولید گشتاور برای محاسبه گشتاور توزیع نرمال و نمایی استفاده میکنیم.  همچنین در مورد توزیع مشترک نیز صحبت میشود.

جلسه ۱۹: توزیع مشترک، شرطی و نهایی مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین در مورد امید ریاضی و مسئله مرغ-تخم مرغ نیز صحبت میشود.

جلسه ۲۰: در این جلسه، توزیع چند جمله ای و کوشی  را مورد بررسی قرار میدهیم.

جلسه ۲۱: در ارتباط با واریانس، کواریانس صحبت میکنیم و نحوه محاسبه واریانس مجموع و متغیر تصادفی فوق هندسی را نیز نشان میدهیم.

جلسه ۲۲: تغییرات متغیرهای تصادفی و توزیع لگاریتمی نرمال مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۲۳: در اینجا توزیع بتا بررسی میشود و استیفن بلیت مثالی از کاربرد احتمال در فایننس را حل میکند.

جلسه ۲۴: توزیع گاما و ارتباط آن با توزیع پواسون بررسی میشود.

جلسه ۲۵: در این لکچر ارتباط بین توزیع گاما و بتا را نشان میدهیم. سپس آماره های دیگر و امید شرطی را مورد بررسی قرار میدهیم.

جلسه ۲۷: امید شرطی، قانون آدام و قانون ایو مورد بحث قرار میگیرند.

جلسه ۲۸: ابتدا مجموع یک عدد تصادفی که از متغیر تصادفی بدست آمده است را مورد بررسی قرار میدهیم. سپس در مورد ۴ نابرابری مارکوف، کوشی-شوارتز، جنسن وچچبیشف صحبت میشود.

جلسه ۲۹: در این لکچر، قانون اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی را بررسی میکنیم. این دو نظریه، مهم ترین و معروف ترین نظریات آماری هستند.

جلسه ۳۰: توزیع نرمال چند متغیره، توزیع کای دو و توزیع تی-استیودنت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جلسه ۳۱: در اینجا به بررسی زنجیره مارکوف میپردازیم. زنجیره مارکوف یک نوع فرآیند تصادفی است که در علم اقتصاد و فایننس کاربرد فراوانی دارد. سپس در مورد خصوصیات مارکوف، ماتریس انتقال و توزیع های مانا صحبت خواهد شد.

جلسه ۳۴: در این جلسه، به بررسی سایر کورس های آماری میپردازیم.

بعد از گذراندن این دوره، قادر به درک مباحث آماری خواهید بود. این مباحث در اقتصادسنجی کاربرد فراوانی دارند. در صورت تسلط یافتن بر این مباحث میتوانید از نرم افزارهای مختلف برای تحلیل آماری، اقتصادی و مالی استفاده کنید. بدین منظور میتوانید کورس اقتصادسنجی را از اینجا دانلود کنید.

 

جلسه اول

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ جلسه اول دانلود ۱۱۹MB
۲ جلسه دوم دانلود ۱۲۸MB
۳ جلسه سوم دانلود ۱۳۶MB
۴ جلسه چهارم دانلود ۱۴۳MB
۵ جلسه پنجم دانلود ۱۶۸MB
۶ جلسه ششم دانلود ۱۴۴MB
۷ جلسه هفتم دانلود ۱۶۱MB
۸ جلسه هشتم دانلود ۱۶۸MB
۹ جلسه نهم دانلود ۱۴۹MB
۱۰ جلسه دهم دانلود ۱۵۸MB
۱۱ جلسه یازدهم دانلود ۱۳۸MB
۱۲ جلسه دوازدهم دانلود ۱۴۵MB
۱۳ جلسه سیزدهم دانلود ۱۵۷MB
۱۴ جلسه چهاردهم دانلود ۱۳۸MB
۱۵ جلسه پانزدهم دانلود ۱۱۳MB
۱۶ جلسه شانزدهم دانلود ۵۳MB
۱۷ جلسه هفدهم دانلود ۱۵۰MB
۱۸ جلسه هجدهم دانلود ۱۳۷MB
۱۹ جلسه نوزدهم دانلود ۱۴۶MB
۲۰ جلسه بیستم دانلود ۱۴۰MB
۲۱ جلسه بیست و یکم دانلود ۱۵۲MB
۲۲ جلسه بیست و دوم دانلود ۱۴۳MB
۲۳ جلسه بیست و سوم دانلود ۱۴۶MB
۲۴ جلسه بیست و چهارم دانلود ۱۲۵MB
۲۵ جلسه بیست و پنجم دانلود ۱۳۵MB
۲۶ جلسه بیست و ششم دانلود ۱۴۲MB
۲۷ جلسه بیست و هفتم دانلود ۱۶۲MB
۲۸ جلسه بیست و هشتم دانلود ۱۲۶MB
۲۹ جلسه بیست و نهم دانلود ۱۱۳MB
۳۰ جلسه سی ام دانلود ۱۲۶MB
۳۱ جلسه سی و یکم دانلود ۱۲۷MB
۳۲ جلسه سی و دوم دانلود ۱۴۰MB
۳۳ جلسه سی و سوم دانلود ۱۲۹MB
۳۴ جلسه سی و چهارم دانلود ۱۰۲MB
۳۵ زیرنویس دانلود ۷۰۶KB