کورس جبر خطی با پروفسور ویلیام استرنگ از دانشگاه MIT

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

ویلیام گیلبرت استرنگ یک ریاضیدان آمریکایی است که تحقیقات فراوانی در زمینه تحلیل ویولت، جبر خطی، روش اجزاء محدود و محاسبه تغییرات انجام داده است. وی استاد ریاضی دانشگاه MIT می باشد که به تدریس جبر خطی، مهندسی و علم محاسبه می پردازد. همچنین پروفسور گیلبرت  کمک شایانی به علم ریاضیات کرده است برای مثال هفت کتاب ریاضی و یک رساله منتشر کرده است. در اینجا کورس جبر خطی با تدریس وی را برای کاربران فراهم کرده ایم. هدف این کورس، استفاده از ماتریس و درک آن است. ترکیب تئوری و کاربرد این کورس را میتوان در کتاب “مقدمه ای بر جبر خطی” از ویلیام گیلبرت مطالعه کرد. برای دانلود رایگان این کتاب کلیک کنید.

این کورس، یک دوره پایه در زمینه ماتریس و جبر خطی می باشد و بر سایر مباحث نیز تمرکز دارد مثل سیستم معادلات، فضای برداری، ماتریس معین، مقادیر مفسر و ماتریس مثبت معین. به طور کلی در این کورس چهار مبحث اصلی کتاب به صورت کاربردی تدریس می شود. این مباحث عبارتند از نمودارها و شبکه ها، سیستم معادلات دیفرانسیل، حداقل مربعات و تبدیل تصویری، سری فوریه و تبدیل سریع فوریه.

محتوای این دوره آموزشی شامل مباحث زیر است:

۱. هندسه معادلات خطی

۲. حذف در ماتریس ها

۳. ضرب و معکوس ماتریس ها

۵. ترانهاده، جایگشت، فضای R^n

۶. فضای برداری و فضای پوچی

۷. حل Ax = 0

۸. حل Ax = b

۹. استقلال، پایه و بعد ماتریس

۱۰. چهار زیر فضای اصلی

۱۱. فضای ماتریس، رتبه ۱

۱۲. ماتریس وقوع

۱۴. زیرفضا و بردار قائم

۱۵. تبدیل تصویری زیر مجموعه ها

۱۶. حداقل مربعات

۱۷. ماتریس قائم و الگوی گرام اشمیت

۱۸. ویژگی های دترمینان

۱۹. فرمول دترمینان و ماتریس همسازه

۲۰. قانون کرامر، ماتریس معکوس

۲۱. مقدار مفسر و بردار مفسر

۲۲. ساخت ماتریس قطری

۲۳. معادلات دیفرانسیل

۲۴. ماتریس ماکوف، سری فوریه

۲۵. ماتریس متقارن

۲۶. ماتریس پیچیده و تبدیل سریع فوریه

۲۷. ماتریس معین مثبت

۲۸. ماتریس پادمتقارن و فرم جردن

۲۹. تجزیه مقدارهای منفرد

۳۰. تبدیل خطی و ماتریس آنها

۳۱. تغییر پایه، فشرده سازی تصویر

۳۲. معکوس راست و چپ، شبه معکوس(Pseudoinverse)

این مباحث کاربرد فراوانی در اقتصاد، اقتصادسنجی، فایننس، ریاضیات و… دارد.  برای دانلود کورس کاربرد ریاضیات در فایننس از دانشگاه MIT، کلیک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:39:00 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:46:00 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:46:00 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:43:00 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:50:00 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:45:00 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
18
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
19
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
00:53:00 ویدیو
دانلود
20
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
00:51:00 ویدیو
دانلود
بخش سوم
21
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
00:51:00 ویدیو
دانلود
22
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
00:51:00 ویدیو
دانلود
23
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
00:51:00 ویدیو
دانلود
24
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
00:51:00 ویدیو
دانلود
25
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
00:43:00 ویدیو
دانلود
26
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
27
جلسه بیست و هفتم ( نمایش رایگان )
00:50:00 ویدیو
دانلود
28
جلسه بیست و هشتم ( نمایش رایگان )
00:45:00 ویدیو
دانلود
29
جلسه بیست و نهم ( نمایش رایگان )
00:41:00 ویدیو
دانلود
30
جلسه سی ام ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
31
جلسه سی و یکم ( نمایش رایگان )
00:50:00 ویدیو
دانلود
32
جلسه سی و دوم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
33
جلسه سی و سوم ( نمایش رایگان )
00:41:00 ویدیو
دانلود
34
جلسه سی و چهارم ( نمایش رایگان )
00:43:00 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
35
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود

میانگین رای گیری دوره

5.00
میانگین رای
% 100.0
% 0.0
% 0.0
% 0.0
% 0.0