کورس جبر خطی با پروفسور ویلیام استرنگ از دانشگاه MIT

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

ویلیام گیلبرت استرنگ یک ریاضیدان آمریکایی است که تحقیقات فراوانی در زمینه تحلیل ویولت، جبر خطی، روش اجزاء محدود و محاسبه تغییرات انجام داده است. وی استاد ریاضی دانشگاه MIT می باشد که به تدریس جبر خطی، مهندسی و علم محاسبه می پردازد. همچنین پروفسور گیلبرت  کمک شایانی به علم ریاضیات کرده است برای مثال هفت کتاب ریاضی و یک رساله منتشر کرده است. در اینجا کورس جبر خطی با تدریس وی را برای کاربران فراهم کرده ایم. هدف این کورس، استفاده از ماتریس و درک آن است. ترکیب تئوری و کاربرد این کورس را میتوان در کتاب “مقدمه ای بر جبر خطی” از ویلیام گیلبرت مطالعه کرد. برای دانلود رایگان این کتاب کلیک کنید.

این کورس، یک دوره پایه در زمینه ماتریس و جبر خطی می باشد و بر سایر مباحث نیز تمرکز دارد مثل سیستم معادلات، فضای برداری، ماتریس معین، مقادیر مفسر و ماتریس مثبت معین. به طور کلی در این کورس چهار مبحث اصلی کتاب به صورت کاربردی تدریس می شود. این مباحث عبارتند از نمودارها و شبکه ها، سیستم معادلات دیفرانسیل، حداقل مربعات و تبدیل تصویری، سری فوریه و تبدیل سریع فوریه.

محتوای این دوره آموزشی شامل مباحث زیر است:

۱. هندسه معادلات خطی

۲. حذف در ماتریس ها

۳. ضرب و معکوس ماتریس ها

۵. ترانهاده، جایگشت، فضای R^n

۶. فضای برداری و فضای پوچی

۷. حل Ax = 0

۸. حل Ax = b

۹. استقلال، پایه و بعد ماتریس

۱۰. چهار زیر فضای اصلی

۱۱. فضای ماتریس، رتبه ۱

۱۲. ماتریس وقوع

۱۴. زیرفضا و بردار قائم

۱۵. تبدیل تصویری زیر مجموعه ها

۱۶. حداقل مربعات

۱۷. ماتریس قائم و الگوی گرام اشمیت

۱۸. ویژگی های دترمینان

۱۹. فرمول دترمینان و ماتریس همسازه

۲۰. قانون کرامر، ماتریس معکوس

۲۱. مقدار مفسر و بردار مفسر

۲۲. ساخت ماتریس قطری

۲۳. معادلات دیفرانسیل

۲۴. ماتریس ماکوف، سری فوریه

۲۵. ماتریس متقارن

۲۶. ماتریس پیچیده و تبدیل سریع فوریه

۲۷. ماتریس معین مثبت

۲۸. ماتریس پادمتقارن و فرم جردن

۲۹. تجزیه مقدارهای منفرد

۳۰. تبدیل خطی و ماتریس آنها

۳۱. تغییر پایه، فشرده سازی تصویر

۳۲. معکوس راست و چپ، شبه معکوس(Pseudoinverse)

این مباحث کاربرد فراوانی در اقتصاد، اقتصادسنجی، فایننس، ریاضیات و… دارد.  برای دانلود کورس کاربرد ریاضیات در فایننس از دانشگاه MIT، کلیک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

دمو 1
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه اول
2
جلسه اول ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه دوم
3
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سوم
4
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه چهارم
5
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه پنجم
6
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه ششم
7
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه هفتم
8
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه هشتم
9
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه نهم
10
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه دهم
11
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه یازدهم
12
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه دوازدهم
13
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سیزدهم
14
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه چهاردهم
15
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه پانزدهم
16
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه شانزدهم
17
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه هفدهم
18
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه هجدهم
19
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه نوزدهم
20
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیستم
21
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و یکم
22
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و دوم
23
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و سوم
24
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و چهارم
25
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و پنجم
26
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و ششم
27
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و هفتم
28
جلسه بیست و هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و هشتم
29
جلسه بیست و هشتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه بیست و نهم
30
جلسه بیست و نهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سی ام
31
جلسه سی ام ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سی و یکم
32
جلسه سی و یکم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سی و دوم
33
جلسه سی و دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سی و سوم
34
جلسه سی و سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
جلسه سی و چهارم
35
جلسه سی و چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
زیرنویس انگلیسی
36
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود