کورس کاربرد آمار و احتمال با فیلیپ ریجولت از دانشگاه MIT

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

فیلیپ ریجولت در زمینه کاربرد آمار، یادگیری ماشین و بهینه یابی کار میکند که بیشتر بر طراحی و تحلیل روش های آماری برای مشکلات چندبعدی تمرکز دارد. وی پروفسور دانشگاه پرینستون است که موفق به دریافت جوایز NSF CAREER و Howard B. Wentz Jr. Junior Faculty از دانشگاه پرینستون شد. همچنین جایزه بهترین مقاله را در سال ۲۰۱۳ نیز دریافت کرده است. فیلیپ ریجولت سردبیر ژورنال های Bernoulli, Electronic Journal of Statistics, Mathematical Statistics and Learning نیز می باشد. در اینجا کورس “کاربرد آمار” با تدریس فیلیپ  ریجولت فراهم گردیده است. سطح این دوره برای دانشجویان کارشناسی به بالا می باشد.

در این کورس تئوری روش های آماری به طور دقیق مورد بررسی قرار میگیرند. این روش ها کاربردهای فراوانی دارند. بنابراین هدف از این کورس درک نقش ریاضیات در تحقیقات و ایجاد متدهای آماری کارا می باشد. برای دانلود کورس آمار دانشگاه هاروارد کلیک کنید. همچنین کورس تحلیل سیستم های آماری از دانشگاه MIT را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

محتوای این کورس شامل مباحث زیر است:

۱. مقدمه ای بر آمار

۲. استنتاج پارامتریک

۳. تخمین حداکثر راستنمایی

۴. روش گشتاور

۵. آزمون فرضیه پارامتریک

۶. آزمون نیکویی برازش

۷. رگرسیون

۸. آمار بیزین

۹. تحلیل مولفه اصلی

۱۰. مدل های خطی تعمیم یافته

۱۱. آزمون کولموگروف-لیلیفورس، آزمون نیکویی برازش کای دو

۱۲. رگرسیون خطی

۱۳. رگرسیون خطی و خطای گواس

۱۴. آزمون معنا داری

۱۵. رهیافت بیزین، قانون بیز، توزیع پسین، احتمال پیشین

۱۶. تخمین بیزین و ناحیه اطمینان بیزین

۱۷. جبر خطی و آمار چند متغیره

۱۸. اصول و الگوریتم تحلیل مولفه اصلی

۱۹. مدل خطی و تعمیم آن

۲۰. لگاریتم تابع درستنمایی، لینک کانالی

۲۱. مقعر اکید،روش های بهینه یابی، تقریب درجه دوم، روش نیوتن-رافسون، روش نمره دهی فیشر

۲۲. ماتریس اطلاع فیشر و ماتریس هشین،حداقل مربعات بازموزون تکراری و حداق مربعات وزنی

بعد از این دوره قادر خواهید بود:

  • مشکلات آماری دنیای واقعی را در قالب ریاضیات فرمول سازی کنید.
  • مدل های مناسب آماری را انتخاب کنید.
  • نقاط ضعف و قوت مدل های مختلف را درک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

جلسه اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه دوم
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
01:17 ویدیو
دانلود
جلسه سوم
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
01:22 ویدیو
دانلود
جلسه چهارم
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
01:17 ویدیو
دانلود
جلسه پنجم
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه ششم
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
01:20 ویدیو
دانلود
جلسه هفتم
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه هشتم
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه نهم
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
01:21 ویدیو
دانلود
جلسه یازدهم
10
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
01:22 ویدیو
دانلود
جلسه دوازدهم
11
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
01:21 ویدیو
دانلود
جلسه سیزدهم
12
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه چهاردهم
13
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
01:13 ویدیو
دانلود
جلسه پانزدهم
14
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
01:15 ویدیو
دانلود
جلسه هفدهم
15
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه هجدهم
16
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
01:03 ویدیو
دانلود
جلسه نوزدهم
17
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
01:17 ویدیو
دانلود
جلسه بیستم
18
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و یکم
19
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
01:15 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و دوم
20
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
01:17 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و سوم
21
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و چهارم
22
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
00:54 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
23
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود